[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_wp_text title=”Polityka prywatności”]§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Turowski Krzysztof z siedzibą w Nowa Piasecznica 8/8 96-516 Szymanów, NIP: 4970010366, REGON: 367088625. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na akcję Staż z pomysłem, oraz danych przetwarzanych w sklepie internetowym.

Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na Staż z pomysłem,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli dokonałeś zakupów w sklepie internetowym

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@turowskikrzysztof.com.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17. Witryna turowskikrzysztof.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Darz Bór![/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_wp_text title=”Privacy Policy „]§.1 General Provisions

The data administrator is Turowski Krzysztof based in Nowa Piasecznica 8/8 96-516 Szymanów, Poland,  NIP: 4970010366, REGON: 367088625. Data protection is carried out in accordance with the requirements of generally applicable law, and their storage takes place on secured servers.

For interpretation of terms, a glossary of the Regulations is used or as described in the Privacy Policy (if it results directly from the description).

For the purposes of better acceptance of the Privacy Policy, the term „User” has been replaced with the terms „You”, „Administrator” – „We”. The term „RODO” means Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC.

We respect the right to privacy and we care about data security. For this purpose, among others, secure communication encryption protocol (SSL).

Personal data provided in the form on the landing page are treated as confidential and are not visible to unauthorized persons.

§2. Data Administrator

The service provider is the data administrator of their clients. This means that if you have an Account on our site, we process your data as: name, surname, e-mail address, telephone number, position, place of work, IP address.

The service provider is also the administrator of people subscribed to the newsletter and people enrolled for the campaign. An internship with an idea, and data processed in the online store.

Personal data is processed:
a. in accordance with the provisions on the protection of personal data,
b. in accordance with the Privacy Policy implemented,
c. to the extent and for the purpose necessary to establish, shape the content of the Agreement, change or to terminate it and correctly implement the Services provided electronically,
d. to the extent and purpose necessary to fulfill legitimate interests (legitimate purposes), and the processing does not violate the rights and freedoms of the data subject:

to the extent and purpose consistent with the consent expressed by you if you subscribed to the newsletter,
to the extent and purpose consistent with your consent if you signed up for an internship with an idea,
to the extent and purpose consistent with your consent if you made purchases in the online store

Each data subject (if we are their administrator) has the right to access data, rectify, delete or limit processing, the right to object, the right to lodge a complaint to the supervisory body.

Contact with the person supervising the processing of personal data in the organization of the Service Provider is possible by email at the following e-mail address: contact@turowskikrzysztof.com.

We reserve the right to process your data after termination of the Agreement or withdrawal of consent only in the scope of the need to seek possible claims before the court or if national or EU regulations or international law oblige us to retain data.

The Service Provider has the right to share personal data of the User and other his data with entities authorized under the applicable law (eg law enforcement authorities).

The removal of personal data may occur as a result of the withdrawal of consent or filing a legally admissible objection to the processing of personal data.

The Service Provider does not share personal data with other entities than authorized under the applicable law.

We have implemented pseudonymisation, data encryption and we have introduced access control, thanks to which we minimize the effects of possible data security breaches.

Personal data is processed only by persons authorized or processed by us, with whom we work closely.

§3. Cookies

17. The website turowskikrzyrzysztof.com uses cookies. These are small text files sent by the web server and stored by the browser computer software. When the browser reconnects with the site, the site recognizes the type of device the user connects to. Parameters allow to read information contained in them only to the server that created them. Cookies therefore make it easier to use previously visited websites.

The information collected relates to the IP address, type of browser used, language, type of operating system, Internet service provider, time and date information, location and information sent to the website via the contact form.

18. The collected data is used to monitor and check how users use our websites to improve the functioning of the website, ensuring more effective and problem-free navigation. We monitor user information using the Google Analytics tool that records user behavior on the site.

Cookies identify the user, which allows the content of the website that he uses to be adapted to his needs. Remembering his preferences, he lets you respond days of matching the ads targeted to it. We use cookies to guarantee the highest standard of convenience of our service, and the collected data is used only within the company [name] to optimize activities.

19. On our site we use the following cookies:
a) „necessary” cookies, enabling the use of services available on the site, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the site;
b) cookies used to ensure safety, e.g. used to detect fraud in the field of authentication within the website
c) „performance” cookies, allowing to collect information about how to use websites of the site;
d) „functional” cookies, allowing „remembering” settings selected by the user and personalizing the user interface , e.g. in the range of the language or region of the user’s origin, font size, website design, etc.
e) „advertising” cookies, enabling the delivery of advertising content to users more tailored to their interests.

20. The user may at any time disable or restore the option of collecting cookies by changing the settings in the web browser. Instructions for managing cookies are available at http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Additional personal details, such as e-mail addresses, are collected only in places where the user expressly consented to this by completing the form. The above data is retained and used only for the needs necessary to perform a given function.

Happy Hunting![/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]